פרשה האזינו

Parashát Haazínu (De ouvidos)

Rosh Moshe Ben Shalom